13 iunie 2024
Saschiz, Mureș, România
Proloagele

Despre pătimirea pentru aproapele

Întru această zi, cuvânt al Sfântului Antioh, despre pătimirea pentru aproapele.

A pătimi pentru altul, a ajuta şi a se osteni, plăcut lucru este lui Dumnezeu. Că aceasta şi datori suntem a face, ca nişte slugi de aproape şi slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, ca să-I plăcem Lui, ca nişte ostaşi împăratului, de la care luăm şi plată; milă adică să avem şi îndurare a sufletului. Pentru că cela ce are un izvor ca acesta, din care izvorăsc toate bunătățile, apoi acela, dacă are bogăție, o dă, iar de vede pe cineva în primejdie şi nevoie, plânge, iar de vede pe vreun om asuprit, îi dă o mână
de ajutor. Deci, să ne nevoim şi să ne silim ca dragostea, credința şi răbdarea noastră să nu fie fără de nici un înțeles, ci ca un coif şi suliță şi ca o armă împotriva vrăjmaşului. Cu toți, adică, cu dragoste să fim şi îndelung-răbdători, întru tărie viețuind. Că şi Domnul nostru, Iisus Hristos, grăieşte: „Aşa se cade să fie slujitorul Domnului”, adică pe săracul care lăcrimează să nu-l treacă cu vederea, ca şi rugăciunea noastră şi lacrimile să nu se treacă cu vederea. Iar de vom aduce daruri mari lui Dumnezeu, să nu ne mândrim, ci cu gând smerit aceasta să o facem, ca să primim bun dar de la Dumnezeu. Pentru că Iov, cel care mai înainte de toți, împreună-pătimitor a fost şi spre toți îndurat, zice: „Eu pentru fiecare neputincios, am plâns şi am suspinat, văzând pe om în primejdie, iar de l-am văzut gol, l-am îmbrăcat. Şi uşile mele deschise au fost pentru tot străinul.”. Tot aşa şi Tobie zice: „Milostenii multe făceam, iar când am văzut vreun mort lepădat, îngrijindu-mă de el, l-am îngropat.”. Iar Proorocul Osea zice: „Să ne silim a cunoaşte pe Domnul, că milă voieşte, iar nu jertfă şi arderi de tot.”. Încă şi Miheia Proorocul zice: „Eu îți voi spune ție, omule, ce lucru este mai bine şi mai bun, sau ce caută Dumnezeu de la tine. Aceasta, adică, o caută: să faci milostenie cu dragoste.”. Dar s-a zis şi la Pilde: „Să izbăveşti pe cei duşi la moarte, iar pe cei ucişi de sabie să-i răscumperi.”. Iacob Apostolul zice: „De vor fi fratele tău sau sora ta goi şi lipsiți de hrana cea de toate zilele şi le-ar zice lor cineva dintre voi: Mergeți cu pace, încălziți-vă şi vă săturați şi nu le-ar da lor cele de trebuință trupului, de ce folos le-ar fi?”, încă ne învață şi Pavel, zicând: „Îmbrăcați-vă, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinți şi iubiți, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, îngăduindu-vă unul pe altul, ținându-vă cu dragoste, ca nişte mădulare într-un singur trup. Că de pătimeşte un mădular, împreună cu dânsul suferă toatemădularele.”. Iar, Petru Apostolul, zice: „Rogu-vă pe voi, iubiților, să vă feriți de tot răul, cei îndestulați bine să faceți, să fiți cu un gând şi darnici, iubitori de frați, îndurari, supuşi, nerăsplătind răul cu rău, nici ocara cu ocară, ci, dimpotrivă, mai vârtos să binecuvântari, ştiind că la aceasta ari şi fost chemari: să moşteniri binecuvântarea.”. Iar înduratul Domn, voind să ne arate că de Părintele Său suntem mântuiri, ne-a zis: „Firi milostivi, precum şi Tatăl vostru Milostiv este!”.

Proloagele