14 iulie 2024
Saschiz, Mureș, România
Rugăciuni

Acatistul Sfintei Muceniţe Eugenia

Rugăciuni care se citesc înainte de orice Acatist

Troparul Sfintei Muceniţe Eugenia, glasul al 4-lea:

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Eugenia, strigă cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună cu Tine mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul 1

Luminându-te cu lumina dumnezeieştii cunoaşteri, ai fugit de slava cea deşartă, părăsind dulceaţa lumii şi casa părinţilor tăi, şi ieşind din cetate, de frumuseţea cântării de psalmi te-ai rănit, şi primind în inima ta feciorelnică dumnezeiasca dragoste, ai împărtăşit duh şi celor ce călătoreau împreună cu tine, Sfântă Fecioară Muceniţă Eugenia. Pentru aceasta şi noi îţi cinstim prăznuirea, cântându-ţi: Bucură-te, Muceniţă Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Icosul 1

Din rânduiala dumnezeiască, înger din cer a fost trimis să-ţi deschidă, fecioară, calea spre mucenicie, arătându-te slujitoare aleasă a Împăratului tuturor. Iar noi, văzând vieţuirea ta cea minunată, îţi înălţăm cântări de laude ca acestea:
Bucură-te, ceea ce nume de bun neam ai purtat;
Bucură-te, că, frumoasă la chip fiind, şi vitează cu duhul te-ai arătat;
Bucură-te, că înţelepciunea cea elinească şi filosofia ritorilor cu înlesnire ai învăţat;
Bucură-te, că logodna cu nici unul din tinerii cei luminaţi cu neamul, cu mărirea şi cu bogăţia nu ai primit;
Bucură-te, că fecioria cea curată ai râvnit;
Bucură-te, că prin rânduiala dumnezeiască Epistolele Sfântului Apostol Pavel ai citit;
Bucură-te, că de la el ai aflat că unul este Dumnezeu cel adevărat;
Bucură-te, că, ieşind din cetate şi auzind cântarea cea dulce a psalmilor, cu lumina dumnezeieştii cunoaşteri te-ai luminat;
Bucură-te, că de rătăcirea părinţilor te-ai ruşinat şi de idolii cei făcuţi de mână omenească te-ai lepădat;
Bucură-te, că cele trecătoare ai lăsat;
Bucură-te, că de Mirele tău Hristos ai fost înţelepţită;
Bucură-te, purtătoare de cunună preafericită;
Bucură-te, Muceniţă Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Condacul al 2-lea

Când te-ai logodit cu Hristos, I-ai adus Lui de bunăvoie, ca o zestre însufleţită, slugile care, urmând tăriei tale, fecioară binecuvântată Eugenia, au strălucit lămurit cu credinţa şi cu harul, deprinzându-se cu toată fapta bună, ca nişte adevăraţi mucenici înţelepţi ai lui Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Înţelegerea cea neînţeleasă căutând, Muceniţă, să o înţelegi, ai lepădat slava cea deşartă, şi lipindu-te de Hristos, ai grăit către slugile tale: „Eu nu mă voi mai numi doamnă a voastră, ci soră şi împreună slujitoare a lui Dumnezeu cel adevărat”; pentru aceasta şi noi îţi cântăm:
Bucură-te, că părul cel fecioresc ţi-ai tăiat şi cu dorire spre Mănăstirea lui Teodor ai plecat;
Bucură-te, că îmbărbătată de har fiind, firea femeiască ţi-ai uitat;
Bucură-te, că, împreună cu cei doi oameni slujitori ai tăi, spre lucrările bărbăteşti ai alergat;
Bucură-te, că Dumnezeu cu vederea cea mai înainte te-a povăţuit;
Bucură-te, că, din purtare de grijă, Dumnezeu toate cele despre tine fericitului Episcop Elen le-a descoperit;
Bucură-te, că Arhiereul Elen cu Sfântul Botez în Hristos v-a îmbrăcat;
Bucură-te, că luminându-vă, jugul Lui aţi dorit;
Bucură-te, că luând chip şi nume bărbătesc cu ceata monahilor te-ai unit;
Bucură-te, că urmând ţie, din robi cu trupul, slugile tale libertatea duhului au dobândit;
Bucură-te, că a strălucit în inima ta binecuvântarea lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai înflorit ca un crin în pustiul păgânătăţii;
Bucură-te, că bunul neam al sufletului l-ai păzit nevătămat;
Bucură-te, Muceniţă Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Condacul al 3-lea

Fericită fecioară, cea acoperită cu haine şi cu nume bărbăteşti, binevieţuind şi slujind lui Dumnezeu, atâta ai sporit în dumnezeiasca învăţătură, încât şi Sfânta Scriptură o cunoşteai pe de rost şi multora le erai mirare şi pildă pentru bucuria cea nepieritoare, cântând: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Pururea fiind împodobită, fecioară, cu viaţă curată, cu bun cuvânt şi cu har, jertfă te-ai adus pe tine Celui ce pentru noi a luat trup din Fecioară; pentru aceasta şi noi îţi cântăm:
Bucură-te, smerenie blândă şi îmblânzitoare;
Bucură-te, a celor mâhniţi caldă mângâietoare;
Bucură-te, că şi darul tămăduirii ai primit;
Bucură-te, că mai mult decât toţi pustnicii ai strălucit;
Bucură-te, că taina ta cea acoperită de Dumnezeu fraţii nu o cunoşteau;
Bucură-te, că, murind egumenul şi adunându-se obştea, cu multă rugare la stăreţie te sileau;
Bucură-te, că a-L întreba mai întâi pe Hristos i-ai îndemnat;
Bucură-te, că, urmând cuvântul Domnului, tuturor slugă şi rob te-ai arătat;
Bucură-te, că pentru toţi te-ai ostenit în grele slujiri mănăstireşti;
Bucură-te, că, slujind fraţilor, cu dor şi fără încetare te rugai lui Dumnezeu;
Bucură-te, că mult iubeai slujbele cele bisericeşti;
Bucură-te, că în toate ţi-ai păzit inima curată;
Bucură-te, Muceniţă Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Condacul al 4-lea

Vifor de ispite a asmuţit asupra ta şarpele cel pierzător de suflete văzându-te purtătoare de biruinţă, îndreptată spre mântuire, dar luminându-te cu lumina cea înţelegătoare, l-ai batjocorit cu puterea Celui Preaînalt, cântând: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Văzând Melantia cea bogată cu averea, dar săracă de fapte bune, frumuseţea ta, s-a rănit de dragostea cea fără de rânduială, neştiind firea cea femeiască ce se tăinuia în chipul şi în numele cel bărbătesc; dar tu, mustrând-o cu asprime, i-ai spus că una îţi este nunta, dorirea de Hristos. Pentru aceasta îţi cântăm:
Bucură-te, că ai vindecat-o de friguri pe Melantia, ungând-o cu untdelemn sfinţit;
Bucură-te, că cele trei vase de argint pline de bani de la ea nu le-ai primit;
Bucură-te, că la săraci să-i dăruiască o învăţai;
Bucură-te, că tu cu dragostea lui Dumnezeu te îndestulai;
Bucură-te, că, sărăcind cu Hristos, bogăţie adevărată ţi-ai agonisit;
Bucură-te, că, mărturisindu-ţi aceea pofta ei desfrânată, cu asprime o certai;
Bucură-te, de Dumnezeu înţelepţită că în tărie cu nimic nu ai slăbit;
Bucură-te, că pe cea aprinsă de tăciunii desfrânării ai alungat;
Bucură-te, primitoare de înţelepciune;
Bucură-te, că te desfătai cu dragostea de cumpătare;
Bucură-te, rugătoare pentru alungarea ispitelor;
Bucură-te, Muceniţă Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Condacul al 5-lea

Ca un orb care şi-a pierdut lumina ochilor, cea înnegrită cu fapta şi cu numele a căutat să-ţi aducă ocară, şi ducându-se la judecătorul cetăţii, tatăl tău, a minţit fără de ruşine că ai voit să o sileşti spre desfrânare. Dar tu nu te dezlipeai de Mirele tău Cel ceresc, strigându-I: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Umplându-se judecătorul de mânie şi trimiţând îndată să fii legată şi adusă la judecată, împreună cu toţi monahii de sub ascultarea ta, ai răbdat ocară şi defăimare. Dar nevoind tu să se facă de batjocură haina călugărească, ţi-ai sfâşiat haina rostind: „Se cuvine ca noi, călugării, să suferim cu mulţumire ocările, batjocura şi chinuirea trupului. Dar pentru ca să nu se facă de batjocură haina călugărească, iată, vă spun că sunt femeie; judecătorul este preaiubitul meu tată, soţia lui e mama mea, aceştia de lângă mine îmi sunt fraţi, şi nu-i numesc robi”. Pentru aceasta îţi cântăm:
Bucură-te, ceea ce nu ai dat somn genelor tale până nu ai omorât toată patima desfătării;
Bucură-te, că te-ai făcut lăcaş curat Ziditorului tău;
Bucură-te, statornicie fără clătinare;
Bucură-te, a călugărilor povăţuitoare;
Bucură-te, că ai arătat nebunia patimii celei trupeşti;
Bucură-te, apărătoarea hainei călugăreşti;
Bucură-te, că ai purtat candela fecioriei nestinsă;
Bucură-te, că părinţii tăi, văzându-te, cu bucurie mare s-au bucurat;
Bucură-te, că Domnul a pedepsit-o pe necredincioasa Melantia, foc trimiţând peste casa şi averea ei;
Bucură-te, că tatăl tău, Filip, văzând cele petrecute, de toată mărirea, bogăţia şi desfătarea vieţii s-a lepădat;
Bucură-te, că împreună cu mama ta, Claudia, şi cu fraţii tăi s-au botezat;
Bucură-te, că şi el muceniceşte viaţa şi-a săvârşit;
Bucură-te, Muceniţă Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Condacul al 6-lea

Mărturisitor şi purtător de Dumnezeu devenind Filip, tatăl tău, Preacuvioasă Eugenia, şi ritor bine grăitor fiind, pe mulţi din elinii cei mai de frunte i-a sfătuit şi i-a adus la Hristos, iar pe cei slabi la suflet şi pe cei ce se îndoiau în credinţă i-a întărit; şi împărţindu-şi averea, a lepădat dregătoria, ajungând păstor creştinilor din Alexandria. Dar din zavistia vrăjmaşului, fericitul Episcop Filip a fost ucis în ascuns de urâtorii de Dumnezeu păgâni, care nu ştiau să cânte: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Strălucind tu cu duhul, ai atras la tine mulţime de fecioare şi împreună cu ele ai slujit lui Hristos, Mirele Cel ceresc, biruind toată patima şi urâciunea; pentru care noi, minunându-ne, să strigăm:
Bucură-te, că ai trecut fără să te arzi prin focul ispitelor;
Bucură-te, că fără să ţi se înmoaie vitejia ai trecut prin apa cea nestatornică a clevetirii;
Bucură-te, că din toate nevoinţele ai ieşit biruitoare;
Bucură-te, că slăbiciunea femeiască ţi-a fost întărită de puterea lui Hristos;
Bucură-te, că celor curaţi cu fecioria le eşti ocrotitoare;
Bucură-te, că lui Hristos, Împăratul tuturor, ai logodit multe fecioare;
Bucură-te, că le-ai dăruit Lui ca pe o zestre cuvântătoare;
Bucură-te, că pe toţi i-ai uimit cu lumina înţelepciunii;
Bucură-te, că pe mulţi i-ai condus să creadă luminat în Hristos, Lumina lumii;
Bucură-te, că ai risipit negura închinării la idoli;
Bucură-te, că nu încetezi să te rogi pentru noi, cei osteniţi de trudă fără rânduială;
Bucură-te, că nu ne laşi pe noi, cei întunecaţi de întunericul acestui veac;
Bucură-te, Muceniţă Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Condacul al 7-lea

Voind fericita Claudia, maica ta, să se întoarcă în Roma, ai urmat-o împreună cu fraţii şi casa ta, făcându-vă acolo pricinuitoare de întoarcere la Dumnezeu pentru multe suflete, văduvele având scăpare la maica ta, iar fecioarele la tine, Sfântă Eugenia, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Văzând mărita Vasilisa viaţa ta cea purtătoare de Dumnezeu, pe tine cu dragoste te-a urmat, că s-a logodit cu Hristos, părăsind toate desfătările trupeşti şi s-a învrednicit de bucuria mucenicilor. Pentru aceasta şi noi îţi cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, că ai lucrat la înmulţirea Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, că nu te-a oprit focul prigoanei păgânilor;
Bucură-te, că mulţime de inimi ai deschis dulcelui Mântuitor;
Bucură-te, că şi pe mărita Vasilisa cea de neam împărătesc ai adus-o Împăratului tuturor;
Bucură-te, că descoperire ai primit de la Domnul pentru mucenicia Vasilisei;
Bucură-te, că Sfânta Vasilisa ţi-a mărturisit descoperirea cea despre îndoita ta cunună mucenicească;
Bucură-te, că te-ai rugat cu înflăcărare pentru fecioarele încredinţate ţie;
Bucură-te, că eşti pururea rugătoare pentru cei ce-şi păzesc fecioria;
Bucură-te, că îi plângi pe cei ce aleg veselia cea vremelnică;
Bucură-te, că îi jeluieşti pe cei din durerea cea veşnică;
Bucură-te, că L-ai propovăduit pe Hristos prin viaţa ta;
Bucură-te, că te-ai mutat la lumina cea neînserată;
Bucură-te, Muceniţă Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Condacul al 8-lea

Locuind acum în lăcaşurile cele cereşti, mărită, lămurit te-ai învrednicit de desfătările raiului. Cu fecioarele şi cu muceniţele, curată fecioară Eugenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca văzând nevoinţă străină, să ne înstrăinăm cu mintea la cer şi să cântăm: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Lămurit-ai tuturor adevărul Scripturilor celor de Dumnezeu insuflate, preacinstită Eugenia, îmbărbătând partea cea femeiască şi logodind lui Hristos mulţime nenumărată de fecioare, care cu dragoste te-au urmat. Pentru aceasta îţi cântăm şi noi unele ca acestea:
Bucură-te, bucurie luminată de lumina cea neînserată;
Bucură-te, mireasă a lui Hristos cu inima curată;
Bucură-te, feciorelnică gingăşie cu har îmbărbătată;
Bucură-te, nevinovată copilă şi povăţuitoare preaînţeleaptă;
Bucură-te, duhovnicească ocrotitoare şi mângâietoare;
Bucură-te, că întunecimea necredinţei ai risipit;
Bucură-te, că fecioria ta în Hristos a rodit însutit;
Bucură-te, că Duhul Sfânt ţi-a dăruit har peste har;
Bucură-te, că lupta nu ţi-a fost în zadar;
Bucură-te, că eşti fecioară şi maică duhovnicească;
Bucură-te, că luminezi şi încălzeşti cu raze de iubire cerească;
Bucură-te, că ai biruit ceata cea idolească şi blestemată;
Bucură-te, Muceniţă Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Condacul al 9-lea

Dobândit-ai dorirea cea mai presus de minte şi de pricepere, ajungând înainte la dorita Lumină, Sfântă Muceniţă Eugenia, că încă în bezna temniţei fiind, razele strălucitoare ale Treimii celei stăpânitoare lămurit te-au luminat pe când cântai: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Ai înfierat cu tărie prin dumnezeieştile tale învăţături nebunia idolească prealăudată, logodind lui Hristos, Împăratul tuturor, mulţime nenumărată de fecioare, luminându-se cu sângiuirile muceniciei. Pentru aceasta îţi cântăm:
Bucură-te, făclie aprinsă de dorirea de Dumnezeu;
Bucură-te, candelă cu untdelemn de înţelepciune;
Bucură-te, potir de lumină plin de har sfinţitor;
Bucură-te, mireasă a Mirelui Mântuitor;
Bucură-te, dorire de mucenicie pentru Hristos;
Bucură-te, nădejde şi pentru noi, cei păcătoşi;
Bucură-te, bucuria celor ce îţi urmează în călugărie;
Bucură-te, îndrumătoarea celor ce trăiesc în feciorie;
Bucură-te, floare binemirositoare a pustniciei;
Bucură-te, podoabă strălucitoare a muceniciei;
Bucură-te, mijlocitoare neobosită pentru cei căzuţi;
Bucură-te, liman al celor bolnavi şi deznădăjduiţi;
Bucură-te, Muceniţă Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Condacul al 10-lea

Purtând candela fecioriei nestinsă, întru tot lăudată Muceniţă Eugenia, ca o jertfă fără prihană te-ai adus Stăpânului, dobândind cununa muceniciei; şi acum nu înceta rugându-te, ca prin rugăciunile tale să ne mântuim şi noi, cei ce te lăudăm şi cu dragoste te cinstim, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Hristos, Mirele tău, după cuviinţă te împodobeşte cu îndoite cununi, de Dumnezeu întelepţită Eugenia, şi Cel drept în cămară luminată pe drept te aşază, că, încă în bezna lumii, fiind ai dobândit lumina cea neînserată. Pentru aceasta îţi cântăm:
Bucură-te, că piatra cea mare singură de tine s-a dezlegat;
Bucură-te, că apa Tibrului nu te-a înecat;
Bucură-te, că întocmai ca Petru mergeai peste ape, dar nu te scufundai;
Bucură-te, că pentru Lumina lumii ai pătimit;
Bucură-te, că L-ai urmat şi te-ai luminat;
Bucură-te, că ai fost aprinsă de focul adus de Hristos pe pământ;
Bucură-te, că focul cel materialnic ţi s-a făcut rob ascultător;
Bucură-te, că în zadar te-au aruncat chinuitorii în cuptor;
Bucură-te, că focul s-a făcut răcoare şi nu te-a vătămat;
Bucură-te, că în temniţa cea întunecoasă Domnul luminii te-a cercetat;
Bucură-te, că Domnul milei rănile ţi-a vindecat şi în lumina Lui te-a îmbrăcat;
Bucură-te, că pâine albă şi mai dulce ca mierea de la îngeri ai primit;
Bucură-te, Muceniţă Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Condacul al 11-lea

Către dumnezeiasca răcoare ai ieşit trecând prin focul cel de nesuferit al chinurilor şi prin apa cea nestatornică a supărărilor, preabună Muceniţă Eugenia; nu înceta să te rogi pentru noi cei cufundaţi în noroiul patimilor, ca mântuindu-ne să cântăm împreună cu tine: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Închisă fiind în temniţă, ţi s-a arătat Hristos zicând: „Eu sunt Cel ce am primit cruce şi moarte pentru tine, precum şi tu pentru dragostea Mea rabzi nişte cumplite chinuri ca acestea. De aceea de multe daruri şi de preamare slavă am să te învrednicesc în Împărăţia Mea cea veşnică şi te vei despărţi de lumea aceasta vremelnică şi stricăcioasă în ziua în care M-am născut Eu om”. Pentru aceasta şi noi, nevrednicii, te lăudăm strigând:
Bucură-te, că te topeai ca ceara de focul dorului dumnezeiesc;
Bucură-te, că te revărsai ca un râu de dragoste către Mirele cel ceresc;
Bucură-te, că apa Tibrului nu ţi-a stins focul iubirii de Hristos;
Bucură-te, că focul nu ţi-a ars trupul înflăcărat de iubire dumnezeiască;
Bucură-te, că de cutremurul rugăciunii tale templul idolesc s-a prăbuşit;
Bucură-te, că şi idolii făcuţi de mână omenească s-au zdrobit;
Bucură-te, că toţi cu uimire s-au cutremurat;
Bucură-te, că Lumina lumii în bezna temniţei ţi-a vorbit;
Bucură-te, că pentru naşterea Domnului vistieriile inimii ţi le-ai golit;
Bucură-te, că, în loc de smirnă, sângele ţi l-ai dăruit;
Bucură-te, că, în locul aurului, ai adus credinţă în focul Duhului curăţită;
Bucură-te, că, în loc de tămâie, ai adus duhul tău înmiresmat de rugăciune curată;
Bucură-te, Muceniţă Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Condacul al 12-lea

În râu bărbăteşte şi în foc cu tărie ai fost încercată; pe cele potrivnice firii cu tărie le-ai trecut, slăvind pe Hristos şi cu dragoste şi credinţă cântând: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Harul lui Dumnezeu strălucitor luminându-te, te-a împodobit pentru lăcaşurile cereşti, pe care prin rugăciunile tale ajută-ne să le dobândim şi noi, cei ce-ţi cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, că ne vesteşti bucuria naşterii Stăpânului;
Bucură-te, că Iisus cel preadulce ţi-a îndulcit cu arătarea Sa chinul şi ţi-a vindecat rănile trupului;
Bucură-te, că de praznicul Naşterii Domnului păgânii ţi-au tăiat frumosul tău cap;
Bucură-te, că iubita ta maică şi cei din casă în locul numit „Calea romanilor” te-au îngropat;
Bucură-te, că moaştele tale împreună cu moaştele sfinţilor mucenici de tine mai înainte îngropaţi s-au odihnit;
Bucură-te, că plângându-te maica ta cu plângere multă, i te-ai arătat în vis strălucită şi împodobită şi de multe fecioare însoţită;
Bucură-te, că fericita Claudia mult s-a bucurat, iar tu vremea mutării la Domnul i-ai anunţat;
Bucură-te, că ai biruit cu harul slăbiciunea femeiască;
Bucură-te, mijlocitoare pentru toată neputinţa omenească;
Bucură-te, purtătoare de nebiruită putere dumnezeiască;
Bucură-te, călăuză luminată pentru cei ce rătăcesc încă pe cale;
Bucură-te, grabnic ajutătoare pentru cei ce caută alinare în rugăciunile tale;
Bucură-te, Muceniţă Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Condacul al 13-lea

O, Sfântă Cuvioasă Fecioară şi Muceniţă Eugenia, primeşte acum de la noi această smerită şi puţină rugăciune de laudă, pe care ţi-o aducem cu buze necurate, şi scoate-ne cu rugăciunile tale din toată întunecimea păcatului, din toate nevoile şi durerile sufleteşti şi trupeşti, şi cere pentru noi de la Mirele tău să ne întărească în păzirea poruncilor Sale, să ne dăruiască mila Lui cea dumnezeiască şi să nu ne lepede în ziua cea înfricoşătoare a Judecăţii, ca împreună cu tine să-I cântăm: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zice iarăşi Icosul 1: Din rânduiala dumnezeiască înger din cer…, Condacul 1: Luminându-te cu lumina dumnezeieştii cunoaşteri…

Icosul 1

Din rânduiala dumnezeiască, înger din cer a fost trimis să-ţi deschidă, fecioară, calea spre mucenicie, arătându-te slujitoare aleasă a Împăratului tuturor. Iar noi, văzând vieţuirea ta cea minunată, îţi înălţăm cântări de laude ca acestea:
Bucură-te, ceea ce nume de bun neam ai purtat;
Bucură-te, că, frumoasă la chip fiind, şi vitează cu duhul te-ai arătat;
Bucură-te, că înţelepciunea cea elinească şi filosofia ritorilor cu înlesnire ai învăţat;
Bucură-te, că logodna cu nici unul din tinerii cei luminaţi cu neamul, cu mărirea şi cu bogăţia nu ai primit;
Bucură-te, că fecioria cea curată ai râvnit;
Bucură-te, că prin rânduiala dumnezeiască Epistolele Sfântului Apostol Pavel ai citit;
Bucură-te, că de la el ai aflat că unul este Dumnezeu cel adevărat;
Bucură-te, că, ieşind din cetate şi auzind cântarea cea dulce a psalmilor, cu lumina dumnezeieştii cunoaşteri te-ai luminat;
Bucură-te, că de rătăcirea părinţilor te-ai ruşinat şi de idolii cei făcuţi de mână omenească te-ai lepădat;
Bucură-te, că cele trecătoare ai lăsat;
Bucură-te, că de Mirele tău Hristos ai fost înţelepţită;
Bucură-te, purtătoare de cunună preafericită;
Bucură-te, Muceniţă Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Condacul 1

Luminându-te cu lumina dumnezeieştii cunoaşteri, ai fugit de slava cea deşartă, părăsind dulceaţa lumii şi casa părinţilor tăi, şi ieşind din cetate, de frumuseţea cântării de psalmi te-ai rănit, şi primind în inima ta feciorelnică dumnezeiasca dragoste, ai împărtăşit duh şi celor ce călătoreau împreună cu tine, Sfântă Fecioară Muceniţă Eugenia. Pentru aceasta şi noi îţi cinstim prăznuirea, cântându-ţi: Bucură-te, Muceniţă Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Rugăciune către Sfânta Muceniţă Eugenia

Sfântă Cuvioasă Fecioară şi Muceniţă Eugenia, mireasă cu totul frumoasă a lui Hristos Dătătorul frumuseţilor, Făcătorul de bine şi Mirele sufletelor, fiind tu înfrumuseţată cu ostenelile pustniceşti şi strălucind luminat cu luptele muceniceşti, întocmai cu îngerii petrecând pe pământ, cu ei dănţuieşti acum în casa Părintelui Ceresc! Te rugăm, luminată Fecioară şi Muceniţă, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi, cei aflaţi în nevoile acestei vieţi trecătoare, să ne dăruiască harul Lui cel de viaţă dătător; cere pentru noi credinţă curată, viaţă luminată de har, răbdare în încercări, bărbăţie în luptele împotriva patimilor, tărie nestrămutată, bucuria împlinirii poruncilor dumnezeieşti, dragoste nefăţarnică, iubire de vrăjmaşi, smerenie şi blândeţe, iertare de păcate şi răspuns bun la Înfricoşătoarea Judecată, ca să moştenim şi noi Lumina cea neînserată şi să proslăvim numele cel sfânt al Domnului, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Şi se face otpustul.